• Cancel
    Filter
Filter

9. Koleksiyonluk Resim ve Hat Müzayedesi

9. Online Müzayede'de yer alan tüm resimler Yüksek Ressam/Restoratör BAYRAM KARŞİT tarafından ekspertiz edilip onaylanmıştır.

VIII. Online Müzayede 11 NİSAN PAZAR günü saat 17:01'dan itibaren CANLI olarak devam edecektir.  Her lotun ekranda kalma süresi 30 saniyedir. Lotlar sıra ile satışa çıkacak ve son 10 saniyede teklif gelmesi halinde her lot 20 saniye daha uzayacaktır.

Satışa çıkarılan tüm eserler müzayede süresince "Hüsrev Gerede Caddesi No: 52 / 2 Teşvikiye/ Beşiktaş / İstanbul , İSTANBUL ANTİK SANAT" adresindeki ofisimizde görülebilir.

Lot: 16 » Resim

ÂLİ KARSAN (1903-1986)

"Natürmort". İmzalı. 1957 tarihli. Tuval üzeri yağlıboya. 82x60 cm.

"1903 yılında İstanbul'da doğan Ali Karsan, Ahmed Münib Bey'in oğludur. Babası genç yaşta öldüğünden dedesi Hüseyin Hüsnü Paşa ve amcası Hariciyeci Mustafa Şükrü Bey tarafından büyütüldü. Dedesi Karahasanoğullan'ndandır. Soyadı kanunu çıkınca bu adı küçültüp Karsan soyadını aldı. İlk ve orta öğrenimini Nişantaşı Sultanisi'nde yaptı. (1921). İlerde, okulun kapanması üzerine Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi'ne girdi. Ressam Hikmet ve Çallı İbrahim'in atölyelerinde iki yıl kaldı. 1923 yılında Almanya'ya giderek Münih'te Profesör Hayman'ın atölyesinde çalıştı. Hitler'in Münih darbesi üzerine aynı yıl Paris' e geçerek Academie Julian'a girip, Pierre Laurens'ın öğrencisi oldu. Buraya devam ederken Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts'a giriş sınavlarına hazırlandı ve kazanınca okulun asli öğrencisi olarak Ernest Laurent'ın atölyesinde öğrenimini tamamladı (1927). 1928'de Türkiye'ye çağrıldı. Türkiye'ye varışından sonra kısa bir süre için Paris'e gidip kendi gibi ressam olan Yöne Bernard ile evlendi (1928) ve tekrar Türkiye'ye döndü. Askerliğini yaptıktan sonra Kırşehir Ortaokulu'na resim öğretmeni olarak atandı (1932-1934). Oradan İzmir Kız Sanat Enstitüsü'ne ve Ticaret Okulu'na geçti (1934). Aynı yıl öğretmenlikten istifa ederek Paris'e gitti. Académie Julian'da Pougeon ve P .A. Laurence'ın yanında iki yıl çalıştı. Tekrar Türkiye'ye döndüğünde Selçuk Kız Sanat Enstitüsü'nde görev aldı (1937). 1938'de Vekâletten istifa ederek bu görevinden de ayrıldı. Eserleri ilk kez 1925 yılında Paris'te Salon des Artistes Français'de sergilendi. O tarihten sonra Fransa ve Türkiye'de birçok sergiye katıldı (1926, 1927, 1928). İstanbul Güzel Sanatlar Birliği'ne kaydolarak (1927) idare heyetine girdi (1937). Bu birliğin Kâtipliğine (1954) ve başkanlığına getirildi (1960-1969). Çalışma tarzı figüratif olan Ali Karsan'ın İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde, Ankara Milli Kütüphanesi'nde, çeşitli bakanlık ve kişisel koleksiyonlarda ve Fransa'da özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. "

Details
Lot: 17 » Resim

NECDET KALAY (1932-1986)

"Natürmort". İmzalı. 1985 tarihli. 50x40 cm. Duralit üzeri yağlıboya.

"1932 yılında İstanbul’da doğan ve İzlenimci Türk Resim Sanatı’nda kendine özgü bir yeri olan Necdet Kalay ilk çalışmalarına heykeltıraş Faruk Morel ve ressam Şeref Akdik ile başladı.  Şeref Akdik ile desen temelini sağlamlaştıran sanatçı, ilerleyen yıllarda Hasan Vecih Bereketoğlu ve Hikmet Onat ile birlikte doğada, açıkhavada çalıştı. 1954-1957 seneleri arasında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne konuk öğrenci olarak devam eden sanatçının eserleri, 1960 yılından itibaren yurt içinde başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Mersin, Diyarbakır, Trabzon; yurtdışında İsviçre, ABD, Belçika, Fransa, Almanya, İngiltere ve Irak gibi birçok ülkedeki sanat faaliyetlerinde yer aldı.

1970’li yıllarda özgün üslubunu oluşturan Kalay, fonda, figürlerde ve motiflerde uyguladığı soyutlama ve stilizasyonlarda, renk kontrastlarıyla özgün bir üsluba kavuşmuştur. İstanbul peyzajları, Haliç ve kıyı görünümleri, Anadolu’nun kırsal kesimlerine ait peyzajlar, Safranbolu, Bursa ve Bodrum evleri ressamın belli temalarındandır. Cumhuriyet’in 50. yılında açılan yarışmada başarı ödülü kazanan Necdet Kalay’ın İzmir, Armara, Arsonuwal, Paris Müzeleri’nde, Unesco’da, New York Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’nde, NATO Temsilcilikleri’nde, Londra, Paris, Pekin, Belgrad Büyükelçilikleri’nde yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. "

Details
Lot: 18 » Resim

ADİL DOĞANÇAY (1900-1990)

"Natürmort". İmzalı. Tuval üzeri yağlıboya. 50x40 cm.

"1900 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Tüccar Ali Bey’dir. Eyüp Askeri Rüştiyesi’nde Binbaşı Şerif Renkgörür’den, Harita Mektebi’nde ise Diyarbakırlı Tahsin’den resim dersleri alan Adil Doğançay, asker ressamlar kuşağının son üyelerindendir. Topografya subayı olması nedeniyle Anadolu’nun pek çok yerini gezen ressam, eserlerinin çoğunu bu geziler sırasında açık havada üretmiştir. Başta DRHS’ler olmak üzere, Emekli Ressam Subaylar, Haritacı Subaylar, Güzel Sanatlar Birliği ve Türkiye ressamlar Cemiyeti’nin sergilerine katıldı. Bir ara Amerika’ya gitti, oradaki sanat akımlarını yakından izledi, çalışmalarda bulundu.

Ağırlıklı olarak tuval üzerine yağlıboya çalışan ressam, İzlenimci üslupta manzaralar, deniz peyzajları ve natürmortlar gerçekleştirmiştir. Önceleri detaya inerek realist çizgi izleyen sanatçı, daha sonraları empresyonist bir anlayışa yönelerek yağlı boya tekniğiyle kır ve deniz manzaraları üretti. Sanat yaşamı boyunca Devlet Resim Heykel Müzesi, Emekli Ressam Subaylar Derneği, Haritacı Subaylar Birliği, Güzel Sanatlar Birliği ve Türkiye Ressamlar Cemiyeti’nin düzenlediği sergilere resim veren Adil Doğançay’ın yapıtlarının bir bölümü oğlu ressam Burhan Doğançay tarafından 2004 yılında İstanbul’da kurulan Doğançay Müzesi’nde sergilenmektedir."

Details
Lot: 26 » Hat

HASAN TAHSİN HİLMİ EFENDİ (1846-1912)

Hicri 1296 / M. 1878 tarihli. 58x50 cm. Zerendud Levha. Celi Sülüs hat ile Pir Şaban-ı Veli ismi "Ya Hazreti Pir Sultan Şaban-ı Veli Gaddasallahu Sırrahu" yazılı. Dönemine ait barok tezhibiyle koleksiyonluk bir eserdir.

"Kılıç Alî Paşa Cami ser-devirhânı Hâfız İsmâ’il Efendi’nin oğlu olarak H. 1263/M. 1847’de Çukurcuma’da doğdu. Çubukçular Sıbyan Mektebi’nde okudu. Mektebin hocası İsmâ’il Efendi’den Kur’an’ı hıfzedip Tophâne Müftîsi Hoca Bekir Efendi’den bir müddet ders gördü. Daha sonra hüsn-i hat vadisine süluk ile Şefîk Bey’den sülüs ve nesih, Mirza Aka Afşar’dan da ta’lik dersleri almaya başladı. Her ikisinden de mücâz olduktan sonra Sâmî Efendi’den de celi ta’lik öğrendi. Mehmed İzzet Efendi tarzında yazdığı rık’ada da mahareti vardı. Nitekim hüsn-i hattaki maharetine istinaden mekteblerde hüsn-i hat talimine memur edildi.

Senelerce Mühendis, Sanayi ve İnâs Sanayi ile Cihângir İnâs Rüşdîsi mektebleri ile Dârü’ş-şafaka ve Dârü’l-mu’allimât’ta yazı meşketti. Mehmed İzzet Efendi’nin vefâtından sonra Galatasaray Sultanîsi’nin yazı muallimliği de uhdesine verildi. Bunların haricinde Mahmud Bey Matbaası’na da yıllarca devam ederek matbaanın her nev’i yazısını yazdı. H. 25 Safer 1330/M. 14 Şubat 1912’de ömrü boyunca oturduğu Çukurcuma Mahâllesi’nde evinde vefât etti. Eyüp’te Kırkmerdiven’de medfundur. " (Kaynak: ketebe.org) 

Details
Lot: 27 » Hat

Prof .FEVZİ GÜNÜÇ (1956-2013)

Celi Sülüs İstif. Hicri 1428 tarihli. Ketebeli. 60x55 cm. Kehf Suresi 110. âyet yazılı.
"Rabbine kavuşmayı uman kimse yararlı iş işleşin ve Rabbine kullukta hiç ortak koşmasın"

"1956 yılında Konya’da doğdu. Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nden 1979 yılında mezun olduktan sonra Mevlana Müzesi’nde asistanlık yapmaya başladı. 1982 yılında Hüseyin Kutlu’dan sülüs ve nesih yazılarını meşke başladıktan bir müddet sonra fahri olarak Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde hat dersleri vermeye başladı.

1986’da müzeden ayrılarak Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde hüsn-i hat okutmanı olarak çalışmaya başladı. 1987 yılında yüksek lisans eğitimini, 1991 yılında da “XV.-XX. YY. Arasında Osmanlı Dini Mimarisinde Celi Sülüs Hat Uygulama ve Teknikleri” adlı teziyle doktorasını tamamladı.

1993’te Hüseyin Kutlu’dan sülüs ve nesihten icazet aldı. Aynı sene yardımcı doçent, 2002 yılında doçent oldu. 2003-2005 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin dekanlığına vekalet etti. 2005 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi GTES bölüm başkanlığına getirildi. 2007 yılında da profesör unvanını aldıktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na tayin edildi. Her iki görev de uhdesinde iken 22 Nisan 2013 tarihinde vefat etti.   "

"

Details
Lot: 28 » Hat

CEVAD HURAN (d.1977)

Celi Sülüs İstif. İmzalı. 95x91 cm. "Nun.Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun!" (Kalem-1) . Hicri 1428/Miladi 2007 tarihli

"1977’de İran’da doğdu.1998-2002’de İran’da hattat Hakim GANNAM’ın yanında Sülüs çalışmalarına başladı.Daha sonra Hattat Mehmed ÖZÇAY’ın yanında hat çalışmak üzere Istanbul’a geldi.Sülüs meşklerini bir yılda tamamladı ve Hattat Muhammed ÖZÇAY’ın yanında Celi Sülüs eğitimi görmeye devam etti.2005 Kasım ayında İRCİCA’da yapılan İcazet töreninde Hattat Mehmed ÖZÇAY’dan Sülüs icazetini aldı.Halen İstanbul’da hat çalışmalarına devam etmektedir.

ÖDÜLLER:

1-2004 İstanbul 6.Uluslararası hat yarışması Sülüs dalında 1.’lik ödülü.

2-2004 İstanbul 6.Uluslararası hat yarışması Celi Sülüs dalında 1.’lik ödülü.

3-2005 Antik A.Ş Hilye-i Şerife yarışması Celi-Sülüs,Sülüs-Nesih dalında 1.’lik ödülü.

4-2005 Albaraka Türk Uluslar arası hat yarışması özel ödülü.

5-2005 Albaraka Türk Uluslar arası hat yarışması Sülüs dalında 2.’lik ödülü.

6-2012 İstanbul Uluslar arası 1. Hilye-i Şerife yarışması özel ödülü.

7-2015 İstanbul Uluslar arası 2. Hilye-i Şerife yarışması özel ödülü."

Details
Lot: 29 » Hat

FUAD BAŞAR

"Maşaallahlı Karalama", imzalı, hicri 1411 / miladi 1991 tarihli, 40x40 cm

"7 Mart 1953 senesinde Erzurum'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni okudu. 1977 yılında ebru sanatına olan ilgi ve merakıyla Mustafa Düzgünman'a mektup yazarak ebru çalışmalarına başladı. Aynı dönemde Hamit Aytaç ile de mektuplaşarak hocadan Hat dersi almaya başladı. 1980 senesinde sanat aşkını tıp öğrenimine tercih etti ve hocalarından feyz alabilmek için İstanbul'a geldi.

1980 senesinin 10 Eylül'ünde Hamit Aytaç Hoca'dan hat icazeti aldı. İcazet almasına rağmen vefatına kadar hocasının dizinin dibinden ayrılmadı. 1989 yılının 10 Eylü'ünde ise büyük ebru ustası Mustafa Düzgünman'dan, biri Osmanlı Türkçesi olmak üzere üç ebru icazeti aldı. Hocalarının vefatı ile kendi atölyesini kuran Fuat Başar, bu tarihten itibaren profesyonel ebrucu ve hattat olarak hayatını sürdürmektedir. Günümüzde Türkiye'nin her bir köşesinde icazetli talebeleri ebru ve hat sanatını öğretmektedir.

Dünya çapında birçok hattat ve ebru ustası yetiştiren sanatçı, 350'nin üzerinde kişisel ve karma sergiye iştirak etti. Uluslar arası birçok sanat faaliyetine katıldı. Amerika, Almanya, Japonya, Malezya ve diğer birçok ülkede ebru sanatı tanıtımında bulundu. Yıldız Teknik Üniversitesinde ebru fizikokimyası konusunda çalışmalarda bulundu. Ebru konusunda yayınlanmış kitabı ve birçok makalesi vardır. Çok sayıda radyo ve televizyon programına katılan, yerli ve yabancı belgeselleri, röportajları, çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları olan Fuat Başar, birçok kitabın hazırlanmasına da katkıda bulunmuştur.

Eserleri dünyanın birçok müzesinde, yurt içi ve dışındaki koleksiyonerlerde bulunmaktadır. Japon İmparatoru, Malezya başkanı, Suudi Arabistan Kralı Faysal başta olmak üzere, birçok devlet başkanı ve bakanın da tuğralarını çekmiştir."

Details
Lot: 30 » Hat

FUAD BAŞAR

"Karalama", imzalı, hicri 1410 / miladi 1990 tarihli, 40x45 cm

"7 Mart 1953 senesinde Erzurum'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni okudu. 1977 yılında ebru sanatına olan ilgi ve merakıyla Mustafa Düzgünman'a mektup yazarak ebru çalışmalarına başladı. Aynı dönemde Hamit Aytaç ile de mektuplaşarak hocadan Hat dersi almaya başladı. 1980 senesinde sanat aşkını tıp öğrenimine tercih etti ve hocalarından feyz alabilmek için İstanbul'a geldi.

1980 senesinin 10 Eylül'ünde Hamit Aytaç Hoca'dan hat icazeti aldı. İcazet almasına rağmen vefatına kadar hocasının dizinin dibinden ayrılmadı. 1989 yılının 10 Eylü'ünde ise büyük ebru ustası Mustafa Düzgünman'dan, biri Osmanlı Türkçesi olmak üzere üç ebru icazeti aldı. Hocalarının vefatı ile kendi atölyesini kuran Fuat Başar, bu tarihten itibaren profesyonel ebrucu ve hattat olarak hayatını sürdürmektedir. Günümüzde Türkiye'nin her bir köşesinde icazetli talebeleri ebru ve hat sanatını öğretmektedir.

Dünya çapında birçok hattat ve ebru ustası yetiştiren sanatçı, 350'nin üzerinde kişisel ve karma sergiye iştirak etti. Uluslar arası birçok sanat faaliyetine katıldı. Amerika, Almanya, Japonya, Malezya ve diğer birçok ülkede ebru sanatı tanıtımında bulundu. Yıldız Teknik Üniversitesinde ebru fizikokimyası konusunda çalışmalarda bulundu. Ebru konusunda yayınlanmış kitabı ve birçok makalesi vardır. Çok sayıda radyo ve televizyon programına katılan, yerli ve yabancı belgeselleri, röportajları, çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları olan Fuat Başar, birçok kitabın hazırlanmasına da katkıda bulunmuştur.

Eserleri dünyanın birçok müzesinde, yurt içi ve dışındaki koleksiyonerlerde bulunmaktadır. Japon İmparatoru, Malezya başkanı, Suudi Arabistan Kralı Faysal başta olmak üzere, birçok devlet başkanı ve bakanın da tuğralarını çekmiştir."

Details
Lot: 40 » Resim

SELAHATTİN TEOMAN (1901-1980)

Peyzaj. İmzalı. Tuval üzeri yağlıboya (duralite marufle). 33x29 cm.

"1920 yılında İstanbul Öğretmen Okulu’ndan mezun olan Selahattin Teoman, Şevket Dağ ve Halil Paşa denetiminde resim çalışmaları yaptı. 1954 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Ali Avni Çelebi Atölyesi’ne devam etti. Güzel Sanatlar Birliği’ne üye oldu. Rumelihisarı Müzesi’nde müdürlük görevinde bulundu. İzlenimci anlayışa dayalı peyzajlarıyla tanınan ressamın eserleri arasında, özellikle 1914 Kuşağı ressamlarında tipikleşen Boğaziçi resimleri geleneğini sürdüren tabloları önemli yer tutar. Sanatçı ayrıca, İstanbul görünümleri  ve Topkapı Sarayı’ndan enteriyörler de çalışmıştır. 1980 yılında ABD’de vefat etmiştir. "

Details
previous
Go to Page: / 4
next